อีเมล Forwarders ใน Directadmin คืออะไร ใช้งานอย่างไร

Forwarders (ฟอร์เวิร์ดเดอร์) เป็นการตั้งค่าให้จดหมายขาเข้าของอีเมลใดๆ ให้ส่งต่อไปยังที่บัญชีอีเมลอื่นๆ ทั้งในองค์กรและนอกองค์กร จดหมายขาเข้าที่ส่งมาให้อีเมลฟอร์เวิร์ดเดอร์จะถูกส่งต่อทั้งหมด ไม่สามารถเลือกส่งเฉพาะจดหมายขาเข้าบางฉบับได้

ตัวอย่างเช่น สร้าง Forwarders sales@mydomain.com ให้ส่งต่อจดหมายขาเข้าไปยังบัญชีอีเมล myboss@mydomain.com, a@gmail.com, a@outlook.com

ซึ่ง Forwarders sales@mydomain.com ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีอีเมล sales@mydomain.com อยู่จริงก็ได้

ในกรณีที่ sales@mydomain.com ไม่มีบัญชีอีเมลอยู่จริง จะไม่มีพื้นที่ mailbox และ sales@mydomain.com จะไม่สามารถส่งอีเมลให้ผู้อื่นได้ เพราะไม่ใช่บัญชีอีเมลจริง และเนื่องจากไม่มีพื้นที่ mailbox จึงไม่สามารถเก็บจดหมายขาเข้าไว้ที่ตัวเองได้

หากต้องการให้ sales@mydomain.com สามารถส่งอีเมลให้ผู้อื่นได้ ต้องสร้างบัญชีอีเมลจริงของ sales@mydomain.com  เมื่อสร้างบัญชีอีเมลจริงแล้ว sales@mydomain.com  จะมีพื้นที่ mailbox และ username & password ให้ล็อคอินเข้าใช้งานบัญชีอีเมล sales@mydomain.com

เมื่อ sales@mydomain.com เป็นบัญชีอีเมลจริงและเป็นฟอร์เวิร์ดเดอร์ (Forwarders) ด้วย เมื่อมีจดหมายขาเข้ามายัง sales@mydomain.com จะมีจดหมายขาเข้าอยู่ใน mailbox ด้วย และจดหมายขาเข้าก็ยังส่งต่อไปยังบัญชีอีเมลอื่นๆ ที่ได้ตั้งค่าไว้ด้วย

สำหรับลูกค้า Rayong Web Host ทุกแพ็คเกจมีบริการ Overall Web Services เพียงแจ้งความต้องการมาทางอีเมลหรือไลน์ จนท.จะดำเนินให้ตามต้องการค่ะ แต่หากลูกค้าต้องการดำเนินการเองก็สามารถทำได้ ดังนี้ค่ะ