ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมปฏิบัติตาม นโยบาย และ ข้อตกลง ในการให้บริการของ ระยองโฮสต์ (rayonghost.com) โดย บริษัท ระยองคอม ซัพพลาย จำกัดดังนี้

 1. ระยองโฮสต์  ไม่เปิดให้บริการกับเว็บไซต์ในลักษณะต่อไปนี้
  • เว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย ที่เป็นการโจมตี สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสนา การโจมตี และสร้างความวุ่นวาย เสื่อมเสีย ให้กับผู้อื่น
  • เว็บไซต์ลามก อนาจาร หรือมีแนวโน้มไปในทางลามก
  • เว็บไซต์การพนัน
  • เว็บไซต์ที่ให้บริการ bittorent, tracker, online streaming, pirate software, crack, hack, warez, เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต ทอร์จัน หรือใช้บริการของเซิร์ฟเวอร์นี้ไปในการโจมตีเซิร์ฟเวอร์นี้อื่นๆ เช่น mail bombs, hack attacks, spamming, port scanning หรือ port probing, download, MP3 , Software , VDO & Voice Clips , Music Online ไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
  • เว็บไซต์ที่ส่งอีเมล์เป็นจำนวนมาก, Commercial Mass E-mailing
  • เว็บไซต์ที่มีการส่ง “สแปมอีเมล์” (การส่งอีเมล์จำนวนมาก โดยผู้รับอีเมล์ไม่ยินยอมที่จะรับข้อความ) หรือ ส่งไปยัง Newsgroups User โดยการส่งอีเมล์นั้นใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริง หรือเป็นการส่งแบบสุ่ม เช่น abc@hotmail.com, john@hotmail.com, ant@hotmail.com
  • การส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่งข้อความซ้ำๆ เดิมๆ ไปยังผู้อื่น
  • การใช้โปรแกรมหรือระบบเพื่อการส่งอีเมล์
  • การส่งอีเมล์ที่มีผลทำให้เกิดการตีกลับของอีเมล์เป็นจำนวน มาก หรือ ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ เช่น การถูกยิงโดย web board การส่งอีเมล์นั้นใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริง (หากผู้ใช้บริการไม่แน่ใจว่าอีเมล์นั้นมีอยู่จริงให้ลองเทสจาก Free Email ก่อน)
  • การส่งอีเมล์ที่ริดรอนสิทธิ์ หรือข่มขู่ผู้อื่น เป็นต้น
  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเจาะระบบ การเผยแพร่ไวรัส หรือการเผยแพร่ใด ๆ ที่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมสร้างความวุ่นวาย และ ความเดือดร้อน ให้แก่ผู้อื่น
  • เว็บไซต์ที่มีการใช้งานสคริปต์ หรือ โปรแกรมใดๆ ที่รบกวนการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ ทั้งความสามารถในการประมวล และหน่วยความจำเป็นจำนวนมากผิดปกติ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง หากผู้ให้บริการตรวจพบจะทำการระงับการใช้งานชั่วคราวจนกว่าจะได้รับการแก้ไข จากผู้ใช้บริการ และหากยังฝ่าฝืนอยู่ ผู้ให้บริการจะปิดเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการทันทีและไม่รับผิดชอบต่อความเสีย หายใดๆทั้งสิ้น
  • เว็บไซต์ที่ให้บริการ Free Hosting, Free Webboard, Free Image Hosting, Free File Hosting, Free Email หรือคิดค่าบริการการใช้งานแก่บุคคลทั่วไป
  • เว็บไซต์ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก
  • เว็บไซต์ที่ขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด
  • เว็บไซต์ซึ่งนำมาถึงความเสื่อมเสียให้แก่ผู้ให้บริการ
  • เว็บไซต์ที่นำทรัพยากรระบบของผู้ให้บริการ ไปแจกจ่ายแก่สาธารณะชนโดยทั่วไป โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น E-mail, Database, Web Space โดยผู้ให้บริการอนุญาตให้เฉพาะกิจกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ที่ใช้บริการเท่านั้น โดยการตีความในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการ
  • เว็บไซต์ที่มีความผิด ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
  • เว็บไซต์อื่นๆ ที่ผู้ให้บริการพิจารณาว่าไม่เหมาะสม
 2. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญา หรือ ปิดเว็บไซต์โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าผู้ใช้บริการ มีการกระทำที่ขัดต่อนโยบายการใช้บริการดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาว่าสิ่งที่ผู้ใช้บริการกระทำ นั้นเป็นการผิดกฎระเบียบข้อบังคับหรือไม่
 3. ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้กับผู้ให้บริการ ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง หากผู้ใช้บริการป้อนข้อมูลไม่ถูกต้องหรือข้อมูลมั่วเข้ามา ผู้ให้บริการจะไม่จัดทำตามคำขอ
 4. โดเมนเนมที่ถูกจดแล้วไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ หากผู้ใช้บริการต้องการชื่อใหม่ผู้ใช้บริการต้องชำระสำหรับค่าบริการจดโดเมนใหม่
 5. ผู้ให้บริการจะดำเนินการเปิดการให้บริการทันทีภายใน 24 ชั่วโมง ในวันทำการ หลังจากที่ได้รับหลักฐานการชำระค่าบริการที่ระบุข้อมูลอย่างครบถ้วน หากชำระค่าบริการมาแล้วแต่ส่งรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่นไม่ได้ระบุหมายเลขการสั่งซื้อหรือชื่อโดเมนหรือเบอร์ติดต่อกลับ หรือ ขาดการติดต่อภายใน 1 เดือน ผู้ให้บริการจำเป็นต้องยกเลิกการสั่งซื้อนั้นๆ
 6. ผู้ให้บริการจะมีระบบแจ้งเตือนการหมดอายุของโฮสติ้ง รวมถึงโดเมนเนมที่จดทะเบียนไว้กับทางผู้ให้บริการโดยจะมีการแจ้งในช่วงเวลา 30 วัน และ 15 วันก่อนที่หมดอายุ หากผู้ใช้บริการไม่ได้ชำระค่าบริการ ผู้ให้บริการจำเป็นต้องระงับการให้บริการชั่วคราว และ หลังจากหมดอายุ 30 วัน ผู้ให้บริการจำเป็นต้องนำข้อมูลของผู้ใช้บริการออกจากระบบ โดยไม่สามารถเรียกข้อมูลเหล่านั้นกลับมาได้อีก
 7. ในกรณีที่ชำระค่าบริการแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ฟรีโดเมนเนม หรือย้ายโดเมนเนมในโฮสติ้งแพลนที่ฟรีโดเมนเนม ผู้ใช้บริการสามารถรักษาสิทธิ์ได้ภายใน 1 เดือน หลังจากการชำระค่าบริการ หากเกิน 1 เดือนแล้ว ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องชำระค่าบริการสำหรับค่าโดเมนเนม ในกรณีต่ออายุโฮสติ้งแพลนที่ฟรีโดเมนเนมจำแป็นต้องระบุชื่อโดเมนเนมที่จะ ใช้/ต่อฟรี ภายใน 1 เดือน
 8. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายแก่ เว็บไซต์ต่างๆ ที่เกิดขึ่นไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม เช่น เกิดความผิดพลาดกับอุปกรณ์ ผู้ใช้บริการเผลอลบข้อมูลของตนเองทิ้ง หรือจากเหตุสุดวิสัยอื่นใดที่เกิดจากผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการเอง
 9. หากผู้ให้บริการได้รับการร้องเรียน ร้องขอ หรือพบเหตุอันไม่ชอบมาพากล ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิก หรือระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการนั้นๆ เป็นการชั่วคราวเพื่อทำการสอบสวน และตรวจสอบหาสาเหตุของมูลเหตุนั้นๆ
 10. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ยกเลิกให้บริการทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ หากผู้ใช้บริการใช้ บัครเครดิต ปลอม หรือขโมยมาโดยไม่ได้รับ อนุญาตจาก เจ้าของบัตรในการซื้อบริการ
 11. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่บ้านเมือง เพราะ ผู้ให้บริการให้ความร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีข้อความหรือ เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และขัดต่อความสงบเรียบร้อย หากท่านใดพบเห็น หรือทราบเบาะแส ขอให้แจ้งข้อมูล เพื่อจะได้ดำเนินการแก่เว็บไซต์เหล่านั้นต่อไป
 12. ข้อมูลเนื้อหา และการออกแบบเว็บไซต์ ต่างๆที่ ผู้ให้บริการเป็นผู้จัดทำขึ้น ผู้ให้บริการ ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ ผู้ใช้บริการคัดลอก ทำซ้ำหรือ นำไปใช้ที่อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็น ลายลักษณ์อักษร
 13. ผู้ให้บริการจะติดต่อผู้ใช้บริการผ่านทางอีเมล์ที่ผู้ใช้บริการ ได้สั่งซื้อบนหน้าเว็บ หากต้องการเปลี่ยนผู้ดูแล หรือ อีเมล์ที่ใช้ในการติดต่อ ให้ใช้อีเมล์ที่สั่งซื้อแจ้งเข้ามา หากไม่สามารถใช้อีเมล์เดิมแจ้งได้ ผู้ให้บริการอาจจะขอเอกสารเพิ่มเติมคือ หนังสือรับรองบริษัท ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว ผู้ให้บริการไม่สามารถให้ข้อมูลลับแก่ผู้ขอได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตาม
 14. หากผู้ให้บริการปรารถนาเปลี่ยนแปลงข้อมูลอันมีผลให้มีการเซ็ต อัพใหม่จะมีค่าเซ็ตอัพเพิ่มเติม เช่น เซ็ตอัพชื่อใหม่สำหรับการใช้บริการโฮสติ้ง เปลี่ยนระบบปฏิบัติการเป็นต้น หากเป็นการขยายแพลนสามารถขยายได้ 1 ปี โดยไม่มีค่าบริการเซ็ตอัพ
 15. ไฟล์ใดใดที่ผู้ใช้บริการใช้งานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เช่น Website Files , Email Files , Database Files เป็นต้น หากมีการติดไวรัสเกิดขึ้น จะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติ โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 16. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการชั่วคราว ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้ Quota พื้นที่ หรือ Traffic เกิน โดยจะมีอีเมล์แจ้งไปก่อนภายใน 7 วัน ก่อนที่จะระงับการให้บริการชั่วคราว หากผู้ใช้บริการได้รับอีเมล์แจ้งแล้ว กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อเพิ่ม Quota ด่วน
 17. กรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกใช้บริการ หรือ ปรับลดบริการลง กับผู้ให้บริการ ก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ใช้ไม่มีสิทธิเรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการ จะเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง โดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น
 18. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า